Szkolenie

Kurs na Członków do Rad Nadzorczych w Zielonej Górze

Kurs na Członków do Rad Nadzorczych w Zielonej Górze

Termin: 13.10.2020-06.12.2020

Miejsce: Hotel Ruben Zielona Góra

Europejska Grupa Doradcza wspólnie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej

ogłaszają nabór na Kurs

dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Termin: początek kursu 23 października 2020 roku 
Miejsce: Hotel Ruben Zielona Góra 

Cena kursu
3 390,00 zł netto/brutto (zwolnione z VAT) – koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby
                                            850 zł – koszt egzaminu w Departamencie Skarbu Państwa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W cenie szkolenia:
– koszty przeprowadzenia zajęć
– drukowane, oprawione materiały dydaktyczne
– aktualna treść aktów prawnych na płycie CD
– publikacje: Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych,
– przerwy kawowe,
– imienny certyfikat ukończenia kursu

 Harmonogram kursu znajduje się w załączniku.

Termin Egzaminu Państwowego (Departament Skarbu Państwa w Warszawie) będzie przedstawiony na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:  https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/egzamin-dla-kandydatow/7023,EGZAMIN-DLA-KANDYDATOW-NA-CZLONKOW-ORGANOW-NADZORCZYCH.html

Szczegółowych informacji na temat warunków zdawania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa udziela Biuro Ministra w Departamencie Skarbu Państwa – ul. Krucza 36 / Wspólna 6; tel. (22) 695 89 67.
Informacje o egzaminie, formularze znajdują się na ww. stronie internetowej.

Kurs oraz egzamin organizowane są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkoleń
i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Zgodnie z wytycznymi Departamentu Skarbu Państwa RP, każda osoba piastująca stanowisko kierownicze lub pełniąca funkcje zarządcze oraz nadzorcze w przedsiębiorstwie, winna legitymować się ukończeniem kursu, który stanowi kompendium wiedzy i przygotowuje do EGZAMINU PAŃSTWOWEGO, do którego uczestnicy przystępują w siedzibie Departamentu Skarbu Państwa w Warszawie. Egzamin składa się z części pisemnej (test zawierający 150 pytań) i ustnej (sprawdzającej wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy w radzie).

Cel kursu:

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.

Korzyści:

 • Prowadzanie zajęć przez wysokiej klasy specjalistów,
  • Najnowsze wersje aktów prawnych, których znajomość jest podstawą zdania egzaminu państwowego,
  • Repetytorium w formie przykładowych testów,
  • Wysoki poziom prowadzonego przez Europejską Grupę Doradczą kursu potwierdzają liczne referencje,
  • Znaczny współczynnik zdawalności egzaminu państwowego.

Dla kogo:

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej
z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Zapraszamy:

 • prezesów i członków zarządów spółek,
 • członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
 • pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,
 • osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.

Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni mieć wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. 

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 2 października 2020r.

Szczegółowy PROGRAM, HARMONOGRAM ZJAZDÓW oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajduje się
w załącznikach poniżej.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:
Bernadetta Holak – nr tel. 609 758 770, e -mail: 
b.holak@opzl.pl 

formularz_zgloszeniowy harmonogram_zjazdow

harmonogram_zjazdow

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl