Polityka prywatności

Administrator danych. Informacje ogólne

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL) z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Reja 6, WPISANA DO Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000044937, prowadzone przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy KRS.
Dane kontaktowe: numer telefonu: +48 68 327 18 81, adres poczty elektronicznej: biuro@opzl.pl.

2. Ochrona danych osobowych jest realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

3. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Interesantom poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:
– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
– Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4. Dla poszanowania prawa do prywatności, w celu zabezpieczenia danych stosujemy bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji tzw. SSL.

5. Organizacja Pracodawców, jest administratorem danych osób zapisanych na newsletter oraz osób, które poprzez stronę zapisują się na wydarzenia organizowane przez Organizację.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z polityką prywatności oraz w zakresie i celu potrzebnym i niezbędnym do nawiązania treści Umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania oraz dla prawidłowej realizacji Usług świadczonych droga elektroniczną przez Organizację.

6. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej przetwarza Państwa dane osobowe w celach związanych realizacją działań statutowych określonych w Rozdziale 2 paragraf 4, pkt. 1, 2 Statutu OPZL określonych jako:

• ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także zaspokajanie wszelkich organizacyjnych, prawnych, gospodarczych potrzeb i oczekiwań pracodawców.
• prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień,

• współdziałanie w utrzymaniu pokoju społecznego,
• prowadzenie na rzecz członków doradztwa prawnego i organizacyjnego,
• prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i promocyjnej dla pracodawców
i instytucji rynku pracy,
• prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii, organizacji oraz innych nauk związanych z działalnością gospodarczą,
• prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej,
• opiniowanie aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, zagadnień finansowych
i stosunku pracy oraz występowanie do uprawnionych organów z projektami inicjatywy ustawodawczej,
• prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji działań statutowych; w razie podejmowania działalności Zarząd uprawniony jest do określenia jej przedmiotu oraz zobowiązany jest do zgłoszenia tej okoliczności odpowiednim władzom,
• prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu,
• podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
• promowanie nowych technologii oraz działań innowacyjnych w gospodarce,
• prowadzenie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
• współpraca ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami szkoleniowymi
w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
• prowadzenia działań na rzecz gospodarczego i społecznego rozwoju regionu.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do realizacji wskazanego w pkt 5 i 6 celu przetwarzania:

a) w przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
b) skorzystania przez Państwo z przysługujących mu praw wymienionych w pkt 9.

9. W związku z przetwarzaniem przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej danych osobowych, przysługuje Państwu:

1)    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia*;
2)    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia*;
3)    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia*;
4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia*;
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia*;
6)    prawo do wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 Rozporządzenia*.
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

10. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust.1 lit. a) b) c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Organizacja zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu umowy lub po cofnięciu zgody w przypadku konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub prawa międzynarodowego bądź unijne zobowiązują do dysponowania tymi danymi.
Organizacja ma prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika serwisu Organizacji dla
podmiotów upoważnionych wg właściwych przepisów prawa, m.in. dla organów ścigania.

12.  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez OPZL Państwa danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

1. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta
z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer IP. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron internetowych.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Reja 6.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Dodatkowe dane osobowe, przekazywane w formularzach zgłoszeniowych zachowywane są i wykorzystywane do potrzeb niezbędnych do wykonywania danej funkcji.

Zielona Góra, dnia 25 maja 2018 r.

Poznaj naszych
Ekspertów

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl