Biznes

Państwowa Inspekcja Pracy radzi

Państwowa Inspekcja Pracy radzi

Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracodawcy polegającego na wykonywaniu pracy w trybie zdalnym? PIP radzi.

Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracodawcy polegającego na wykonywania pracy w trybie zdalnym?
Pracownik ma obowiązek stosować się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracodawca może w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 polecić pracownikowi (przez czas oznaczony) wykonywanie pracy (określonej w umowie o pracę), poza miejscem jej stałego wykonywania. Jednak wykonywanie pracy zdalnej może być polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.

Czy pracodawca w okresie stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 może udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego bez jego zgody? 
Tak. Pracodawca (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19) może udzielić pracownikowi do 30 dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów.

Czy w okresie stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 pracownik może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?
Nie, tylko pracodawca, czyli strona na rzecz której ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej może (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19) ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie pracowników PIP i interesantów, podjęta została decyzja o tymczasowym wstrzymaniu od 19 października 2020 r. osobistych porad prawnych w siedzibach Okręgu w Zielonej Górze i Oddziału w Gorzowie Wlkp. W tej sytuacji uruchomione zostały w godz. 10:00 – 14:00 lokalne numery telefonicznego poradnictwa prawnego:
• tel. 801 002 977 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych
• tel. 459 599 033 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych
Aktualne pozostają porady prawne udzielane przez Centrum Poradnictwa PIP:
• tel. 801 002 006 - dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych
• tel. 459 599 000 - dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych
Na bieżaco obsługiwane są zapytania pisemne nadesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Czy w okresie kwarantanny pracownik może wykonywać pracę w trybie zdalnym?
Tak. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownik poddany obowiązkowej kwarantannie, może za zgodą pracodawcy świadczyć pracę (określoną w umowie o pracę) w trybie zdalnym i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. W takim
przypadku pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Orzeczenie lekarskie pracownika wydane w ramach okresowych badań lekarskich straciło ważność z dniem 03.11.2020r.

Czy pracodawca w obecnej sytuacji musi skierować pracownika na kolejne okresowe badania lekarskie?
Nie, gdyż poprzednie orzeczenie lekarskie zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a obowiązki wynikające z art. 229 § 2 zdanie pierwsze k.p., czy z art. 229 § 4a k.p. w zakresie badań okresowych zostały zawieszone.

Odpowiedzi przygotował Łukasz Szpilski, specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze

Poprzedni artykuł

48 h dookoła Polski

Czytaj więcej
Następny artykuł

Spotkanie informacyjne PIP – Zmiany w prawie pracy. Legalność zatrudnienia cudzoziemców.

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl