Biznes

TARCZA 6.0 – kto otrzyma pomoc?

TARCZA 6.0 – kto otrzyma pomoc?

Tarcza 6.0 została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pomoc otrzyma 40 branż.

Przyjęta przez Sejm ustawa jest dostępna na stronie http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/704_u.htm.

Założenia Tarczy 6.0 w dużym skrócie:

W zakresie wsparcia wybranych sektorów, kontroli przyznawanych świadczeń:

 Formy wsparcia są udzielane przedsiębiorcą prowadzącym działalność  wg. kodów PKD, jako rodzaj przeważającej działalności. Oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 roku.

1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wybranych branż (nowy art. 15gga ustawy antycovidowej). Branże wg nr PKD przeważającej działalności  (na dzień 30 września 2020 r.):

 • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego

 • dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

  – których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

  – zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 • dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika,

 • dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych,

 • Rada Ministrów może rozporządzeniem, w szczególności,  rozszerzyć listę przedsiębiorców uprawnionych do dofinsnaowania, wydłużyć okres przysługiwania świadczenia

2. Rozszerzono grupę podmiotów uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego w ramach obowiązującej już tarczy dla turystyki, rekreacji  o nr PKD 55.10.Z, 79.12.Z, 93.11.Z,(zmiana art. 15zs1 ust. 1 ustawy antycovidowej)

Tylko w tym przypadki obowiązują następujące warunki otrzymania świadczenia:

– skorzystałeś ze świadczenia postojowego w ramach działań anycovidowych – otrzymałeś co najmniej jedno świadczenie

– przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku.

3. Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego (nowy art. 15zs2 ). Branże wg nr PKD przeważającej działalności  (na dzień 30 września 2020 r.):

 • prowadziłeś lub prowadziłaś na dzień 30 września 2020 roku pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
 • skorzystałeś lub skorzystałaś ze świadczenia postojowego w ramach działań anycovidowych – otrzymałeś lub otrzymałaś co najmniej jedno świadczenie
 • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Dodatkowe świadczenie postojowe otrzymasz w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2 080 zł albo 1 300 zł).
 • dodatkowe świadczenie postojowe będzie wypłacane w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2 080 zł albo 1 300 zł)
 • Rada Ministrów może rozporządzeniem, w szczególności,  rozszerzyć listę przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, zmienić warunki jego przysługiwania.

4. Przyznaje się uprawnienie ZUS do kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez osoby wnioskujące o świadczenie postojowe (nowy art. 15zyb ustawy antycovidowej)

5. Jednorazowa dotacja dla mikro i małych firm na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności – do 5000 zł. (nowy art. 15zze4). Branże wg nr PKD przeważającej działalności  (na dzień 30 września 2020 r.):

 • na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD  jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
 • uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
 • nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.
 • dotacja udzielana na wniosek przez starostę,
 • nie dotyczy przedsiębiorców, którzy  zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.,
 • warunkiem umorzenia jest wykonywanie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji,
 • Rada Ministrów może rozporządzeniem, w szczególności,  rozszerzyć listę przedsiębiorców uprawnionych do dotacji, zmienić warunki jego przysługiwania.

Co istotne, Starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji, w zakresie:

– wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem;

– właściwego dokumentowania dotacji.

6. Zwolnienie ze składek – dwa rodzaje rozwiązań:

Poszerzono listę numerów PKD dla płatników zwolnieniowych z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. w ramach obowiązującej tarczy (art. 31zo ust. 8 i 9 ustawy antycovidowej):

49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z oraz muzea

 • podmiot  zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku,
 • opłacone składki podlegają zwrotowi,
 • przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za miesiące objęte zwolnieniem.

Tylko w tym miejscu jest problem z terminem na złożenie wniosku do 30 listopada 2020 roku, a w przypadku przeważającej działalności z kodem 55.10.Z, 79.12.Z do dnia 15 stycznia 2021 r.

7. Nowe jednomiesięczne zwolnienie dla wybranych branż wg nr PKD przeważającej działalności  na dzień 30 września 2020 r. (art. 31zo ust. 10 ustawy antycovidowej)

 • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
 • uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
 • nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.
 • zwolnienie dotyczy okresu od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc,
 • podmiot  zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • wniosek o zwolnienie należy złożyć do 31 stycznia 2020 r.
 • Rada Ministrów może rozporządzeniem, w szczególności, określić inne okresy zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, dla wszystkich albo niektórych płatników składek.

Źródło: Konfederacja Lewiatan 

Poprzedni artykuł

Jak zacząć działać online… – logistyka e-commerce

Czytaj więcej
Następny artykuł

W styczniu ruszy Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 35 mld zł na pomoc dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl