Biznes

Wykonywanie pracy zdalnej podczas kwarantanny i izolacji w warunkach domowych

Wykonywanie pracy zdalnej podczas kwarantanny i izolacji w warunkach domowych

Kwarantanna jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej. Izolacja w warunkach domowych jest to odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej. Stosownie do art. 4h i 4ha ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie i obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy (wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy), ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy (wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy), albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Wykonywanie pracy zdalnej jest możliwe za zgodą pracodawcy. Wykonywanie pracy zdalnej jest możliwe, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną przez pracodawcę. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

 

Miłosz Woziński

Poprzedni artykuł

Ograniczenie ryzyka w czasach kryzysu

Czytaj więcej
Następny artykuł

Przebranżowienie – straszne słowo!

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl