Biznes

Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w 2021 roku. Zmiany w prawie pracy.

Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w 2021 roku. Zmiany w prawie pracy.

W 2021r. roczny wymiar czasu pracy pracowników wyniesie 2016 godzin. Najwięcej pracownicy przepracują w marcu – 184 godziny, najmniej w styczniu i w maju – 152 godziny. Pracodawcy dwukrotnie będą zobowiązani do wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę tj. 1 maja i 25 grudnia. Współczynnik ekwiwalentowy w 2021r. wyniesie 21, co dla pracodawców oznacza wyższą wypłatę z tytułu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy niż w roku ubiegłym.

Wynagrodzenie minimalne w 2021r.

Od 1 stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2800 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie pracownika netto wynosi 2061,67 zł. (przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu, z PIT-2 i bez PPK). Natomiast pracownik, który nie ukończył 26 lat powinien otrzymać do wypłaty co najmniej 2198,67 zł (jeżeli nie należy do PPK). Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływ m.in. na wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zależy również wysokość minimalnej stawki godzinowej, gwarantowanej za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, która od 1 stycznia 2021 roku wynosi 18,30 zł brutto.

Nowe wykroczenia w Kodeksie Pracy

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy wykroczeniowe zawarte w Kodeksie pracy tj. w art. 281 § 2 i art. 282 § 3. Wskazane przepisy dotyczą niepotwierdzenia na piśmie zawartej umowy o pracę oraz wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy o pracę, będącego osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych (oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów) i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące. W/w wykroczenia są zagrożone karą grzywny od 1500 zł do 45 000 zł. W dniu 1 grudnia 2020 roku miała wejść w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, jednak termin ten został przesunięty na dzień 1 lipca 2021 roku. Zgodnie z zapisami tej ustawy Rejestr Zadłużonych będzie jawny i każdy będzie miał prawo zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 roku każdy podmiot zatrudniający co najmniej 1 osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym musi utworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe (poza wyjątkami określonymi w ustawie z dnia 04.10.2018r.)

Prawo pracy w okresie COVID-19

W dniu 08.03.2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wielokrotnie nowelizowana (Dz. U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.). Ustawa ta wprowadziła nowe konstrukcje prawne obowiązujące w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także przez określony czas po ich odwołaniu. Ostatnie zmiany, które weszły w życie w listopadzie i grudniu 2020 r. to:

 

Warto również pamiętać o art. 15gc specustawy, który będzie miał istotne znaczenie w przypadku udzielania pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego za 2020 r. Zgodnie z tym przepisem w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Łukasz Szpilski

 

Poprzedni artykuł

Postępowanie restrukturyzacyjne – jak może pomóc firmie?

Czytaj więcej
Następny artykuł

Niemal pół miliarda złotych z pomocy antykryzysowej trafiło do lubuskich przedsiębiorców

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl