Biznes

Zaktualizowana lista Wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Zaktualizowana lista Wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zabiegała przez wiele miesięcy, aby zwiększyć alokacje będącą w jej dyspozycji, celem objęcia wsparciem w tym trudnym covidowym czasie kolejnych firm. Innymi słowy chodziło o to, aby więcej firm otrzymało pomoc na ratowanie swoich biznesów.

Zarząd Województwa Lubuskiego przychylił się do prośby OPZL i poinformował, że kwota dofinansowania Lubuskich Bonów Wsparcia będąca w dyspozycji Operatora jest zwiększona do kwoty 22 268 365,20 zł oraz że wsparciem finansowym mogą być objęte te firmy, które otrzymały na etapie oceny merytorycznej co najmniej 16,5 pkt.

Tym samym OPZL aktualizuje Ogłoszenie o konkursie. Ogłoszenie o konkursie brzmiało:

Kwota alokacji na konkurs wynosi (wartość dofinansowania): 13 457 361,42 zł, w tym:

budżet wydzielony dla firm średnich (10%): 1 345 736,14 zł

budżet wydzielony na procedurę odwoławczą (10%): 1 345 736,14 zł

Po zmianie Ogłoszenie o konkursie brzmi:

Kwota alokacji na konkurs wynosi (wartość dofinansowania): 22 268 365,20 zł, w tym:

budżet wydzielony dla firm średnich (10%): 2 226 836,52 zł

budżet wydzielony na procedurę odwoławczą (10%): 2 226 836,52 zł

Tym samym OPZL może objąć wsparciem łącznie 223 firmy, a doliczając zabezpieczone na tę chwilę środki na procedurę odwoławczą (2,2 mln zł) pieniędzy powinno starczyć na jeszcze więcej przedsiębiorstw, nawet blisko 250. To największa tego typu operacja wsparcia firm w historii województwa lubuskiego. Wsparcie to wygeneruje inwestycje w firmach w łącznej wysokości przeszło 30 mln zł brutto. To środki, które dadzą impuls rozwojowy nie tylko firmom bezpośrednio objętym wsparciem.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane dwie listy rankingowe:

  1. Lista Wniosków rekomendowanych do dofinansowania (wersja 2.0)
  2. Lista rezerwowa Wniosków rekomendowanych do dofinansowania (wersja 2.0)

Kolejne Wnioski z listy rezerwowej będą rekomendowane do dofinansowania jak zakończona zostanie ocena składanych odwołań.

Przypominamy, że

*Lista rekomendowanych do dofinansowania Wniosków nie zawiera informacji o warunkowym dopuszczeniu do oceny merytorycznej Wniosków na etapie oceny formalnej. Specjaliści ds. oceny formalnej rekomendowali bowiem czasami wprowadzenie w ocenianych dokumentach zmian, które warunkują podpisanie Umowy. Dotyczyło to czasem drobnych korekt (np. brak podpisu pod jakimś załącznikiem), a czasem większych związanych z przeniesieniem pewnych wydatków na stronę kosztów niekwalifikowalnych w związku z przykładowo oczekiwaniem na interpretację Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w zakresie zakwalifikowania danych środków trwałych do konkretnej grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. Tym samym wartość wsparcia poszczególnych firm, może jeszcze ulec zmianie. Ponadto przed podpisywaniem Umów Operator będzie dodatkowo analizował spełnianie przez Wnioskodawcę kryteriów wyboru, np. w zakresie statusu MŚP. Szczegółowe informacje o rekomendacjach zmian, będą indywidualnie otrzymywać poszczególni przedsiębiorcy w korespondencji od Operatora.

Ocena pozytywna warunkowa kryteriów dopuszczających – tzn. że Eksperci oceny merytorycznej uznali, że należy wprowadzić zmiany we Wniosku, których wprowadzenie warunkuje podpisanie Umowy. Przykładowo część wydatków uznali za niekwalifikowalne, które Wnioskodawca musi sfinansować z własnych środków lub zwrócili uwagę na brak numeru PKD przedmiotu Operacji w CEIDG firmy i warunkują podpisanie Umowy od uzupełnienia tego. Szczegółowe informacje o rekomendacjach zmian, będą indywidualnie otrzymywać poszczególni przedsiębiorcy w korespondencji od Operatora.

Prosimy teraz wszystkich przedsiębiorców z list rankingowych o cierpliwie oczekiwanie na kontakt ze strony Operatora. W pierwszej kolejności Operator kontaktuje się z firmami będącymi pierwotnie na liście rankingowej firm rekomendowanych do dofinansowania (pierwsze 141 miejsc), w drugiej kolejności będzie kontaktował się z tymi firmami, które dodatkowo pojawiły się na liście dofinasowanych Operacji, dzięki zwiększeniu alokacji. Prosimy więc o cierpliwość, nikt z Państwa nie pozostanie bez kontaktu ze strony OPZL.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i cieszymy się, że OPZL może pomóc większej liczbie firm w tej bezprecedensowej akcji wspierania przedsiębiorstw dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa.

Lista rezerwowa Wniosków rekomendowanych do dofinansowania (wersja 2.0)

Lista Wniosków rekomendowanych do dofinansowania (wersja 2.0)

 

 

Poprzedni artykuł

Lewiatan Business Networking

Czytaj więcej
Następny artykuł

Apel do rządu o uzgodnienie planu odmrażania gospodarki

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl