Pracodawcy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest wspieranie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. Środki z KFS można przeznaczyć na: kursy i studia podyplomowe; egzaminy potwierdzające kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe; badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Województwo lubuskie w 2023 roku na realizację działań w ramach KFS otrzymało z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej kwotę w wysokości 5 562 000,00 zł.

Z powyższych środków KFS będą mogli skorzystać pracodawcy, którzy spełnią co najmniej jeden z priorytetów ustalonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, tj.:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Po wyczerpaniu powyższych środków pracodawcy będą mogli ubiegać się o tzw. rezerwę KFS, dla której w 2023 roku Rada Rynku Pracy (RRP) ustaliła 5 priorytetów. Są one ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego:

 • pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 • osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 • osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Dzięki środkom KFS można uzyskać dofinansowanie wynoszące 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 100% (nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika).

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 roku to 6.733,49 zł, stąd limit 300% to 20.200,47 zł.

Pracodawca, który chce skorzystać z środków KFS, musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy (PUP), właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. PUP-y ogłaszają nabory wniosków na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP oraz na stronach internetowych.

Iwona Małolepsza,
Wydział Rynku Pracy, WUP Zielona Góra

Poprzedni artykuł

Ważny termin! Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Czytaj więcej
Następny artykuł

OPEN EXPERT DAY

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl