Pracodawcy

Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada na pytania przedsiębiorców

Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada na pytania przedsiębiorców

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, pełen etat, jednomiesięczny okres rozliczeniowy, podstawowy system czasu pracy od poniedziałku do piątku. W dniu 26.01.2022r. rozwiązuje się umowa o pracę. Zakład pracy ustalił, że dniem wolnym za święto przypadające 1.01.2022 r. (sobota) dla każdego pracownika jest 28.01.2022 r. W związku z tym mamy obowiązek takiej osobie wyznaczyć inny dzień wolny za 1.01.2022r. czy też taki dzień przepada?

Zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26.06 1974 r. Kodeks pracy: każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Ponieważ Nowy Rok – 1.01.2022r., przypada w tym roku w sobotę, a soboty są z reguły dniami wolnymi od pracy wynikającymi z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca powinien, pracownikom zatrudnionym przez przeciętnie pięć dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, udzielić dnia wolnego z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w innym terminie. Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy wszystkim pracownikom zatrudnionym u niego w dniu, w którym przypada święto – tj. w dniu 1.01.2022.

Warto zwrócić uwagę, że względem pracowników, którzy rozpoczynają lub kończą pracę w trakcie trwania okresu rozliczeniowego obowiązujący ich wymiar czasu pracy ustala się na okres, w którym faktycznie są zatrudnieni.

Do pracownika, którego stosunek pracy rozwiąże się w dniu 26.01.2022 r. ma zatem zastosowania ww. art. 130 § 3 k.p. Wymiar czasu pracy takiego pracownika ustala się bowiem dla obowiązującego go skróconego okresu rozliczeniowego trwającego od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia ustana stosunku pracy.

W związku z powyższym pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dla danego pracownika innego dnia wolnego od pracy za święto do dnia zakończenia okresu rozliczeniowego konkretnego pracownika tj. do dnia 26.01.2022 r. Jeżeli dzień wolny nie zostanie wyznaczony, dojdzie do przekroczenia normy średniotygodniowej, a więc do nadgodzin, które powinny być zrekompensowane wynagrodzeniem wraz z dodatkiem 100%.

 

Chcąc udokumentować okres pracy w Holandii, pracownik dostarczył pracodawcy formularz E301. Pracodawca odmówił zaliczenia tego okresu pracy zagranicą do stażu w Polsce, twierdząc, że jest to dokument niewystarczający. Czy firma postąpiła zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Podstawowym dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia jest świadectwo pracy. W przypadku, gdy pracownik nie posiada świadectwa pracy, może udokumentować okres zatrudnienia przedstawiając np. umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający fakt pozostawania w zatrudnieniu. Należy podkreślić, że nie ma przepisu, który stanowiłby, iż podstawę do uwzględnienia okresu zatrudnienia stanowi wyłącznie świadectwo pracy.

W przypadku zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy wskazać należy na przepis art. 86 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Przywołany przepis nie określa rodzaju dokumentu, na podstawie którego należy udokumentować okres zatrudnienia. Przyjmuje się, że takim dokumentem może być nie tylko świadectwo pracy, ale również inny dokument potwierdzających fakt świadczenia pracy, np. umowa o pracę, dowody wypłat wynagrodzenia, czy zaświadczenie o objęciu ubezpieczeniem społecznym.

Formularz U1 (wcześniej E301) jest uznawanym dokumentem potwierdzającym okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia przebyte w innym państwie członkowskim.

 

Jestem pracownikiem, który obecnie łączy pracę na ½ etatu z urlopem rodzicielskim. Od 1.05.2021r. do 4.02.2022r. pracuję na ½ etatu. Wcześniej pracowałam na cały etat i moja podstawa do wyliczenia urlopu to 26 dni. Moje pytanie dotyczy tego w jaki sposób przeliczyć teraz należny mi urlop i jak go wykorzystać pod względem godzin. Czy dobrze myślę, że dzień urlopowy to 8 godzin, a skoro pracuję 4 godziny dziennie to w moim przypadku 1 dzień urlopu równa się 2 dniom pracy?

Zgodnie z art. 1821 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy: pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Z kolei jak stanowi art. 1542 § 1 Kodeksu pracy urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Zdaniem Departamentu Prawa Pracy łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą nie powoduje zmiany wymiaru etatu wynikającego z umowy o pracę. Zatem okres urlopu rodzicielskiego nie ma wpływu na prawo i wymiar przysługującego pracownikowi na ogólnych zasadach, urlopu wypoczynkowego (Stanowisko MPiPS z 9 lipca 2014r., w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na pół etatu, Rzeczpospolita , Prawo i praktyka z dnia 15 lipca 2014r., str. D1.).

W nawiązaniu do powyższego wymiar Pani urlopu wypoczynkowego, nie podlega proporcjonalnej redukcji do wymiaru etatu. Ten bowiem pozostaje bez zmian.

Oznacza to że, wymiar urlopu wypoczynkowego w Pani przypadku nadal wynosi w roku kalendarzowym 26 dni po 8 godzin (łącznie 208 godzin). Jednak pracodawca udzielając Pani tego urlopu musi przestrzegać zasady udzielania urlopu w takim wymiarze godzinowym, w jakim miała Pani świadczyć pracę w dniu, na który urlopu udzielono (art. 1542 § 1 Kodeksu pracy) [Sokołowska Anna, QA 593003,LEX.].

Jeżeli łączy Pani pracę w wymiarze 1/2 etatu z urlopem rodzicielskim, a dzienny wymiar czasu pracy wynosi 4 godziny to w Pani przypadku jeden dzień urlopu wypoczynkowego będzie odpowiadał 4 godzinom pracy.

 

Czy pracodawca ma obowiązek przesłania druków wniosków urlopowych drogą pocztową w sytuacji gdy pracownik chce wykorzystać urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim jednakże przebywa na L4 i nie może udać się do zakładu pracy?

Pracodawca nie ma obowiązku dostarczania pracownikowi wniosku o urlop wypoczynkowy. Taki wniosek pracownik może sporządzić sam i przekazać pracodawcy osobiście lub wysłać listem poleconym. Sporządzenie wniosku o urlop wypoczynkowy nie powinno sprawić większych trudności, gdyż w swojej konstrukcji jest bardzo prosty. W pierwszej kolejności we wniosku należy zawrzeć swoje dane (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko), datę i miejsce sporządzenia wniosku. Następnie umieścić dane formy. Sama treść wniosku o urlop powinna być zwięzła i konkretna. Należy w niej zamieścić prośbą o udzielenie urlopu, z zaznaczeniem, że chodzi o urlop wypoczynkowy np. zaległy za rok 2020 oraz urlop bieżący za rok 2021 r., określić termin, w jakim chce się z urlopu skorzystać.


Państwowa Inspekcja Pracy

Poprzedni artykuł

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Czytaj więcej
Następny artykuł

Sposób na Polski Ład: spółka komandytowo-akcyjna

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl