Pracodawcy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest przeznaczony na wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. To forma wspomagająca przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności.

Na co można przeznaczyć środki KFS?

Środki z KFS można przeznaczyć na:

 • kursy i studia podyplomowe,
 • egzaminy potwierdzające kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Ile wynosi dofinansowanie?

Dzięki KFS możliwe jest całkowite lub częściowe sfinansowanie wydatków w zakresie szkolenia pracowników firm, a także samych pracodawców:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego (nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika),
 • 100% kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców (nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika).

 

Jak uzyskać środki KFS?

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia (studiów podyplomowych) musi złożyć wniosek  do powiatowego urzędu pracy (PUP), właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

PUP organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP oraz w postaci elektronicznej na stronach internetowych urzędu wskazując priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków oraz elementy, które brane będą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.

 

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2022 roku

Środki KFS przeznacza się na realizację następujących priorytetów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

 

Środki rezerwy KFS przeznacza się na następujące priorytety Rady Rynku Pracy:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

 

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje?

Szczegółowe informacje można uzyskać w lubuskich Powiatowych Urzędach Pracy lub w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze.

 

Iwona Małolepsza,
Wydział Rynku Pracy, WUP Zielona Góra

Poprzedni artykuł

Moja pasja – moja praca

Czytaj więcej
Następny artykuł

Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada na pytania przedsiębiorców

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl