Przedsiębiorczość

Będzie się działo, czyli uczymy się przez całe życie

Będzie się działo, czyli uczymy się przez całe życie

Od kilku lat w naszym województwie podejmujemy szereg działań, aby dopasować system kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dzięki realizacji projektu pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu krajowym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”, Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Województwem Lubuskim zwiększy ilość tych działań, usystematyzuje ich przebieg i uskuteczni efekt.

Celem ww. projektu jest wypracowanie, a następnie wdrożenie modelu współpracy i koordynacji w obszarze uczenia się przez całe życie na poziomie centralnym i regionalnym. Dlatego do współpracy w ramach ww. projektu zostali zaproszeni przedstawiciele z szesnastu województw.

Zarząd Województwa Lubuskiego powierzył koordynację ww. działań w naszym regionie Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Zielonej Górze.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w latach 2022-2026 będzie realizował projekt „własny”, którego celem będzie lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do rynku pracy oraz upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie mieszkańców Województwa Lubuskiego.

 

Projekt „własny” województwa lubuskiego

Przez najbliższe pięć lat Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w latach 2022-2026 będzie realizował projekt „własny”, którego celem będzie lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do rynku pracy oraz upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie mieszkańców Województwa Lubuskiego poprzez stworzenie zaplecza instytucjonalnego na rzecz koordynacji procesu edukacji i uczenia się przez całe życie.

Zapleczem instytucjonalnym dla koordynacji ww. działań będzie Wojewódzki Zespół Koordynacji (WZK) złożony m.in. z przedstawicieli lubuskich instytucji oświaty, rynku pracy i gospodarki oraz instytucji dialogu społecznego. WZK to ciało opiniodawczo-doradcze dla Zarządu Województwa Lubuskiego uczestniczące w koordynacji wdrażania ZSU 2030 na poziomie regionu. Do zadań WZK należeć będzie:

 • wspieranie polityki edukacyjnej regionu na potrzeby przygotowania kadr dla gospodarki regionu i uczenia się przez całe życie;
 • koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego w regionach dla uczniów, studentów oraz osób dorosłych;
 • promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie.

Wojewódzki Zespół Koordynacji podejmie się działania, którego celem głównym będzie opracowanie REGIONALNEGO PROGRAMU WDROŻENIOWEGO ZSU 2030. WZK będzie miał za zadanie opracować i wdrożyć Program Wdrożeniowy tak, aby odnieść go do realiów województwa lubuskiego, dlatego kluczowe będzie doprecyzowanie kierunków działań, wskazanych w ZSU 2030 w następujących obszarach oddziaływania:

 1. Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry zarządzające.
 3. Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry uczące.
 4. Rozwijanie umiejętności poza edukacją formalną.
 5. Rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności w miejscu pracy.
 6. Doradztwo zawodowe.
 7. Współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną.
 8. Planowanie uczenia się przez cale życie i potwierdzanie umiejętności.

 

BIURO KOORDYNACJI

Działalność WZK będzie wspierana przez biuro koordynacji zlokalizowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze. Do zadań biura koordynacji należeć będą m.in.:

 • integracja interesariuszy z obszaru uczenia się przez całe życie w regionie,
 • obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna WZK,
 • aktywność na rzecz realizacji działań własnych regionu,
 • bieżąca współpraca z zespołem projektowym w MEiN.

 

Hanna Charemsa
Starszy inspektor wojewódzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
tel. 68 456 56 31
email: h.charemsa@wup.zgora.pl

Poprzedni artykuł

Strategia rozwoju firm MŚP w oparciu o wartości

Czytaj więcej
Następny artykuł

PRZEŁĄCZ SIĘ NA ELEKTROMOBILNOŚĆ – Warsztaty 15 grudnia 2021, g. 9:00

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl